Voorwaarden website

Algemene voorwaarden

 

 

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het gebruik van de website van de Tennisvereniging Wamel. De algemene voorwaarden bestaan uit de gebruiksvoorwaarden en het privacy statement.

Wij raden je aan om deze voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van de website. Door gebruik te maken van de website van Tennisvereniging Wamel aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Ook betekent het dat je er voor instaat dat iemand die van de website van Tennisvereniging Wamel gebruik maakt op jouw computer zich ook zal houden aan deze algemene voorwaarden. Tennisvereniging Wamel heeft het recht om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele algemene voorwaarden zullen zijn te raadplegen op de website. Indien je het gebruik van de website van Tennisvereniging Wamel voortzet na een of meer aanpassingen aan de algemene voorwaarden impliceert het dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

Gebruiksvoorwaarden

 

Algemeen

 

De website van de Tennisvereniging Wamel reguleert de communicatie tussen de leden/gebruikers onderling niet inhoudelijk. Tennisvereniging Wamel heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van deze communicatie. Tennisvereniging Wamel is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar leden, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van Tennisvereniging Wamel beschikbaar stellen. Tennisvereniging Wamel geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld.

 

Account

 

Om gebruik te kunnen maken van het besloten gedeelte van de website van Tennisvereniging Wamel, vraag je een eigen account aan. Dit account wordt enkel verstrekt aan leden van de tennisvereniging. Tennisvereniging Wamel kan naar eigen inzicht bepalen of je al dan niet een account zal worden verstrekt. Je staat er jegens Tennisvereniging Wamel voor in dat de informatie die je aan Tennisvereniging Wamel verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder jouw persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres. Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van je account. Raadpleeg hieronder ook het privacy statement.

 

Als je jonger bent dan zestien (16) jaar, moet je van je ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een account. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een account.

 

Je mag geen accounts aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon je daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je het wachtwoord van je account voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot de website van Tennisvereniging Wamel met behulp van jouw account. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat je ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik. Je mag op elk gewenst moment je account beëindigen.

 

Gebruik van de website

 

Je staat er jegens Tennisvereniging Wamel voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de website en om te handelen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Daarnaast sta je er jegens Tennisvereniging Wamel voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de website.

 

Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht in het kader van de website van Tennisvereniging Wamel niet:

 

(1) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
(2) inbreuk maken op rechten van Tennisvereniging Wamel of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
(3)in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
(4) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website en/of het computersysteem van Tennisvereniging Wamel te omzeilen;
(5) een commercieel karakter hebben, tenzij Tennisvereniging Wamel hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; of
(6) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Tennisvereniging Wamel en/of een derde.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

Je erkent en stemt ermee in dat de website bestanden, andere content en programma's bevat die eigendom zijn van Tennisvereniging Wamel, licentiegevers en/of gebruikers van Tennisvereniging Wamel en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

 

Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze algemene voorwaarden, verleent Tennisvereniging Wamel je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma's en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleind te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Tennisvereniging Wamel of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer - doch niet daartoe beperkt - niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Tennisvereniging Wamel substantiële delen van de website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

Niets van wat in deze algemene voorwaarden en/of op de website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de website is beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is beschreven.

 

Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Tennisvereniging Wamel of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze algemene voorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen zoals hiervoor beschreven tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van Tennisvereniging Wamel op haar computersysteem.

 

Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

 

Bestanden uploaden/licentie

 

Onder de voorwaarden die in deze algemene voorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan je toebehoren met betrekking tot de bestanden die door jou via de website ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van de website.

 

Je erkent en stemt er mee in dat je door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan Tennisvereniging Wamel (waarmee in deze algemene voorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), je automatisch aan Tennisvereniging Wamel:

 

(1) een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken t.b.v. van Tennisvereniging Wamel;
(2) het recht verleent om enige door jou ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de server van Tennisvereniging Wamel en van de website, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Tennisvereniging Wamel op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens jou of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.

 

De in artikel hiervoor bedoelde licentie eindigt op het moment dat jij of Tennisvereniging Wamel de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de website.

 

Je erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt aan Tennisvereniging Wamel gebruikt zullen worden door andere leden van Tennisvereniging Wamel. Tennisvereniging Wamel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze algemene voorwaarden door gebruikers van de website van de Tennisvereniging Wamel. Je erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je beschikbaar stelt aan Tennisvereniging Wamel door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze algemene voorwaarden. Tennisvereniging Wamel is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze algemene voorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door je beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.

 

Je bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat je van de website maakt, onder meer - maar niet daartoe beperkt - voor het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen.

Je staat er jegens Tennisvereniging Wamel voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze algemene voorwaarden te verlenen. Je vrijwaart Tennisvereniging Wamel en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze algemene voorwaarden. Alle door Tennisvereniging Wamel gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.

 

Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan Tennisvereniging Wamel, sta je ervoor in dat

 

(1) je bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en dat je gerechtigd bent om aan Tennisvereniging Wamel de rechten te verlenen als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
(2) de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Tennisvereniging Wamel, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van jou of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de website;
(3) je niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot je recht om te handelen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen;
(4) Tennisvereniging Wamel niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties;
(5) je bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

Verboden content

 

In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die je in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via de website van Tennisvereniging Wamel (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van Tennisvereniging Wamel is of bepaalde content wel of niet is toegestaan):

 

(1) Content die discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
(2) Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
(3) Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
(4) Content die naar de mening van Tennisvereniging Wamel in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
(5) Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
(6) Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
(7) Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Tennisvereniging Wamel of derden worden geschonden;
(8) Content waarbij kettingbrieven, junkmail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
(9) Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tennisvereniging Wamel commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramidespelen;
(10) Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
(11) Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze algemene voorwaarden.

 

Kennisgeving onrechtmatige content

 

Tennisvereniging Wamel zal kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden door leden/gebruikers van Tennisvereniging Wamel onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. Als je van mening bent dat een gebruiker van Tennisvereniging Wamel inbreuk pleegt op jouw rechten verzoeken we je om ons daarvan op de hoogte te stellen.

 

Tennisvereniging Wamel behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de persoon(personen)/ of onderneming die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft.

 

Indien uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Tennisvereniging Wamel worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.

 

Tennisvereniging Wamel behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk making van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan Tennisvereniging Wamel bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.

 

Door het doen van een kennisgeving vrijwaar je Tennisvereniging Wamel alsmede haar bestuurders en leden voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Tennisvereniging Wamel lijdt, nog zal kunnen lijden of die Tennisvereniging Wamel dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen - doch niet daartoe beperkt - het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

 

Tennisvereniging Wamel zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

 

Stopzetten en beschikbaarheid diensten

 

In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Tennisvereniging Wamel ten dienste staan, is Tennisvereniging Wamel te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om je activiteiten in verband met Tennisvereniging Wamel (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, je account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:

(1) je handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;
(2) we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jezelf, aan andere gebruikers of aan Tennisvereniging Wamel kunnen toebrengen.
Tennisvereniging Wamel zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

 

Indien je gebruik van een betaalde dienst (bijvoorbeeld adverteren via de website) van Tennisvereniging Wamel wordt beëindigd, om welke reden dan ook, heb je geen recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan Tennisvereniging Wamel.

 

Tennisvereniging Wamel garandeert niet dat de website van Tennisvereniging Wamel te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

 

Privacy

 

Door het gebruik van de website ben je gebonden aan ons privacy statement.

 

Content van derden

 

Het is mogelijk dat de website applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden ("content van derden") bevat. De opname of aanwezigheid van content van derden op de website impliceert niet dat Tennisvereniging Wamel deze content heeft goedgekeurd dan wel gecontroleerd. Tennisvereniging Wamel is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de website.

M.b.t. producten of diensten - die worden aangeboden door derden - gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

 

Aansprakelijkheid

 

Tennisvereniging Wamel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Tennisvereniging Wamel dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

 

Voor zover er op grond van het bepaalde in enige aansprakelijkheid op Tennisvereniging Wamel rust, is deze aansprakelijkheid jegens jou, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door jou aan Tennisvereniging Wamel betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van Tennisvereniging Wamel is voortgevloeid.

 

Tennisvereniging Wamel is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die Tennisvereniging Wamel verricht en/of jouw gebruik van de website.

 

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Tennisvereniging Wamel meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Tennisvereniging Wamel vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Tennisvereniging Wamel voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Tennisvereniging Wamel ("eigen handelen") zelf en/of het bestuur van Tennisvereniging Wamel uit te sluiten.

 

Overige bepalingen

 

Deze algemene voorwaarden bevatten alle afspraken die partijen terzake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen ter zake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

 

Onverminderd eventueel voor Tennisvereniging Wamel bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen jou en Tennisvereniging Wamel voor het gebruik van de website te bewaren, is Tennisvereniging Wamel niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor jou toegankelijk te houden.

 

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Het verwijderen van verouderde berichten zal plaatsvinden 'wanneer nodig' om zo optimale prestaties van de website en zoekopdrachten te verkrijgen.
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Privacy statement

 

De website van Tennisvereniging Wamel is een netwerk van en ten behoeve van leden. Met je informatie gaan we om zoals je van je leden mag verwachten. Tennisvereniging Wamel neemt jouw privacy dan ook zeer serieus en zal zeer zorgvuldig met jouw informatie omgaan. De voorwaarden zijn zowel van toepassing op leden van Tennisvereniging Wamel als op niet-leden. We raden je daarom aan dit privacy statement aandachtig door te nemen.

 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van het besloten gedeelte van de website moet je een persoonlijk account aanmaken. Wanneer je een dergelijk account creëert, moet je bepaalde informatie over jezelf invullen. Niet alle gegevens hoef je verplicht te verstrekken. Deze gegevens zijn nodig om van het besloten gedeelte van de website van Tennisvereniging Wamel gebruik te kunnen maken. De informatie die je verstrekt kun je altijd aanpassen. De andere leden van de tennisvereniging mogen de gegevens inzien.

Je informatie wordt aan andere leden van de tennisvereniging ter beschikking gesteld en gebruikt om je op te hoogte te houden van allerlei verenigingsactiviteiten en ontwikkelingen betreffende onze vereniging. De informatie wordt door de tennisvereniging niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Tennisvereniging Wamel verstrekt alleen je gegevens aan derden indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is.

 

Tennisvereniging Wamel zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 


Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in jouw account. Als je wilt weten welke gegevens Tennisvereniging Wamel over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je account kan veranderen, dan kun je je richten tot een van de bestuursleden.

 

De website van Tennisvereniging Wamel kan hyperlinks (bijvoorbeeld in banners) bevatten waarmee je de website verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. Tennisvereniging Wamel heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens, die via de website van Tennisvereniging Wamel zijn verkregen. Tennisvereniging Wamel accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

 

In beginsel mag ieder lid gebruik maken van het gesloten gedeelte van de website van Tennisvereniging Wamel. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht je nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een account aanmaakt. Door de algemene voorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een account aan te maken.

 

Als je denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, rapporteer dit dan aan het bestuur.
Als je vragen hebt over de algemene voorwaarden, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.